Contact voorwaarden

Door het invullen van de contactpagina ontvangen wij privacy gegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacy verklaring willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Privacy- en cookieverklaring

Dutch Coding Company gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5616LZ) aan de Kastanjelaan 400, hierna te noemen “Dutch Coding Company” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Dutch Coding Company verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Dutch Coding Company u over de manier waarop Dutch Coding Company uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Dutch Coding Company worden aangeboden op dutchcodingcompany.com. Glenn Bergmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Dutch Coding Company, hij is te bereiken via glenn@dutchcodingcompany.com

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Dutch Coding Company verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van dutchcodingcompany.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Dutch Coding Company gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Dutch Coding Company.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Dutch Coding Company geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Dutch Coding Company voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Dutch Coding Company een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Dutch Coding Company op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Dutch Coding Company maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Dutch Coding Company ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Coding Company B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dutchcodingcompany.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dutch Coding Company B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Dutch Coding Company tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op dutchcodingcompany.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Dutch Coding Company

1. Dutch Coding Company heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Dutch Coding Company verwerkt ten behoeve van dutchcodingcompany.com. Dutch Coding Company accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Dutch Coding Company bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan dutchcodingcompany.com, tenzij Dutch Coding Company op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Dutch Coding Company behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via dutchcodingcompany.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van dutchcodingcompany.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en dutchcodingcompany.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12-10-2021.

Laat je project niet stranden omdat een goede strategie ontbreekt. Kijk of jouw idee klaar is voor ontwikkeling met onze Digital Readiness Scan. Binnen 5 vragen weet je wat je volgende stap naar succes is.

Naar de scan